تبلیغات
مدل عکس فیلم مقاله جدید

مدل عکس فیلم مقاله جدید
مدل عکس فیلم مقاله جدید
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
دانلود آهنگ گل یاس از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ بی تابی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ آسمونی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ سوزله از گروه رستاک دانلود آهنگ رعنا از گروه رستاک کد آهنگ پیشوبا صدای تیتراژپایانی ساختمان پزشکان با صدای سیروان خ دانلود آهنگ دهاتی بیکلام از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ مروچان از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز لیلا از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز گل گل از گروه رستاک دانلود آهنگ بلال از گروه رستاک دانلود آهنگ بارون از گروه رستاک دانلود آهنگ لیلا از گروه رستاک دانلود آهنگ مشق سکوت از شادمهر عقیلی مقاله کشاورزی دانلود آهنگ سل وحشی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ نوائی 1 از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشواز بارون از گروه رستاک دانلود آهنگ روح سبز از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشوبا صدای تیتراژابتدایی ساختمان پزشکان با صدای سیروان کد آهنگ پیشواز بلال از گروه رستاک دانلود آهنگ گل گل از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز رعنا از گروه رستاک دانلود آهنگ مسافر از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشواز مروچان از گروه رستاک دانلود آهنگ قفس از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشواز سوزله از گروه رستاک دانلود آهنگ در بینهایت شب از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ حدیث مهربونی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی

آزمايشگاه كشت بافت

 

دستاوردهاي علمی

عنوان يافته تحقيقاتي: ريزازدياد كلوني ژنوتيپهاي منتخب به روش كشت درون شيشه

 

مقدمه: چغندرقند يك گياه دو ساله و دگرگشن است. تكثير غير جنسي اين گياه به روش ريزازدياد كلوني در شرايط درون شيشه موجب دستيابي به يكنواختي بيشتر در اجراي آزمايشهاي تركيب پذيري و نيز حفظ منابع ژنتيكي مورد نياز برنامه هاي بهنژادي اين گياه مي گردد. توليد جوانه هاي نا به جا از بافتهاي گوناگون امكان پذير است. با توجه به اين كه صفات زراعي بوته هاي انتخاب شده در سال اول مورد بررسي قرار مي گيرد استفاده از بافت ساقه گلدهنده پس از اجراي اين بررسيها بهترين نتايج را حاصل مي آورد. بافت ساقه گلدهنده بوته هاي مورد نظر پس از نمونه برداري در آزمايشگاه استريل مي گردد و در محيط هاي غذايي منتخب حاوي هورمونهاي رشد در چرخه ازدياد قرار مي گيرد.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: آزمايشهاي به اجرا در آمده موجب كسب نتايج معتبر و قابل تكرار در زمينه مراحل مختلف كشت در شرايط آزمايشگاهي گرديده است. ساقه گلدهنده گياه ورناليزه شده چغندرقند پس از شستشو و استريليزاسيون با محلول الكل 70% و سپس با هيپوكلريت سديم 2-1% و آبكشي با آب استريل در محيطهاي 1- القا جوانه هاي رويشي 2- ازدياد جوانه ها 3- ريشه زايي حاوي تركيب نمكهاي اصلي و فرعي, هورمونهاي رشد، قند و ماده آگار كشت مي گردند. ميزان ازدياد جوانه ها در ژنوتيپها متغير است اما در هر چرخه 4 هفته, اين ميزان بين 5 و 7 برابر مي باشد. نگهداري جوانه ها در محيط سردخانه و نور ملايم امكان پذير مي باشد.

 

روش ازدياد و نگهداري جوانه هاي رويشي حاصل از ريزازدياد كلوني ژنوتيپهاي برتر در شرايط درون شيشه در حال حاضر بخشي از عمليات مورد نياز در برنامه هاي بهنژادي بسياري از گياهان از جمله چغندرقند مي باشد.

 

اهميت اقتصادي: يكنواختي، تكرارپذيري عمليات دورگ گيري و نگهداري منابع ژني مورد استفاده در برنامه هاي به نژادي موجب تسهيل و تسريع در امر دستيابي به نتايج تلاقي هاي گونه هاي زراعي و نيز گونه هاي وحشي و معرفي ارقام جديد چغندرقند مي گردد.

 

 

 

ريزازدياد كلوني

 

عنوان يافته تحقيقاتي: توليد گياهان هاپلوئيد و دابل هاپلوئيد با استفاده از روش كشت تخمك بارور نشده و تيمار كلشي سين در شرايط كشت درون شيشه

 

مقدمه : كشت گامت در گياهان با هدف شناسايي و تثبيت برخي از صفات زراعي و نيز ايجاد گياه هاپلوئيد به اجرا در مي آيد. در اغلب گياهان كشت دانه گرده با موفقيت روبرو شده است، در حالي كه در چغندر قند كشت اين سلول به نتيجه نرسيده و تخمك بارور نشده منشا توليد گياهان هاپلوئيد قرار گرفته است. آزمايشهاي گوناگون در رابطه با نمونه قابل كشت، محيط كشت مناسب و تركيب هورمون ها به اجرا در آمده است. در پژوهشهاي به اجرا در آمده در ايران لاينهاي هاپلوئيد حاصل از كشت تخمك بدست آمده است. اجراي تيمار كلشي سين براي دو برابر كردن تعداد كروموزمهاي گياهان هاپلوئيد در آزمايشهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و نهايتا در شرايط كشت بافت هاپلوئيد درون شيشه هاي كشت به كار گرفته شده است.

 

شرح يافته و توصيه هاي كاربردي: اجراي كشت تخمك بارور نشده با نمونه برداري از بوته هاي ورناليزه آغاز مي گردد. ساقه هايي كه گلي در قاعده آنها شكفته باشد جهت برداشت انتخاب مي شوند. از اين ساقه ها پس از استريليزاسيون در محيط استريل با استفاده از لوپ بينوكولر تخمك هاي بارور نشده از دورن غنچه گل خارج و در محيط غذايي انتخاب شده N6 حاوي هورمونهاي NAA و BA و ميزان قند 6% كشت گرديد. ميزان جوابگويي ژنوتيپها بين 1 تا 5/10% ثبت شده است. بافت و گياهچه هاي هاپلوئيد در محيط ازدياد تكثير و در شرايط دورن شيشه با محلول كلشي سين در غلظت 05/0% به مدت 48 ساعت تحت تيمار قرار مي گرفت. جوانه هاي حاصل از بافت و گياهچه هاي در حال تكثير در محيط عاري از اين ماده سطح پلوئيدي مضاعف نشان داده است . اين گياهان به نام گياهان دابل هاپلوئيد (DH) چغندرقند داراي ژنوم تثبيت شده مي باشند.

 

اهميت اقتصادي: لاينهاي دابل هاپلوئيد به عنوان والد هيبريد براي افزايش ميزان هتروزيس در برخي صفات زراعي و نيز به عنوان منابع ژني با صفات تثبيت شده مقاومت به بيماريها و آفات به كار مي روند. كاهش دوره سلكسيون براي تثبيت ژنها از مهمترين امتيازات اجراي روش هاپلوديپلوئيديزاسيون در گياهان مي باشد و به ويژه در گياهان دگر گشن حائز اهميت است.

 

 

 

 

 

عنوان يافته تحقيقاتي: توليد جنين سماتيكي چغندرقند از طريق اجراي تيمار TIBA/Proline در شرايط جوانه زني بذر و اجراي كشت درون شيشه

 

 

 

مقدمه : توليد جنين غير جنسي يا رويشي در شرايط كشت درون شيشه يكي از روشهاي جديد ازدياد رويشي گياهان تلقي مي گردد. در اين روش سلولهاي رويشي بافت گياه در شرايط كشت مصنوعي ايجاد بافت جنين زا مي نمايد و جنين هاي رويشي حاصل كه مشابه جنين هاي زايشي به مرحله رسيدگي مي رسند يكنواختي ژنتيكي بيشتري دارند. دستيابي به جنين هاي رويشي در برنامه هاي به نژادي و توليد بذرتجاري به منظور انتقال ژن، ايجاد مقاومت به تنش هاي گوناگون، بررسيهاي مولكولي و توليد بذر مصنوعي مورد توجه قرار دارند.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: در اين تحقيق بافت كوتيلدوني و هيپوكوتيل جوانه بذري لاين ديپلوئيد منوژرم 9597 و متعاقباً قطعات كوچك بافت كال براي ايجاد كشت سوسپانسيون سلولي به كار رفته است. استفاده از آنتي اكسين TIBA و اسيدآمينه پرولين، موجب دستيابي به يك روند القا ، باززايي و رشد جنين هاي رويشي يا سوماتيكي گرديده است. استفاده از آنتي اكسين در القا جنين زايي در چغندرقند و پرولين در روند تكاملي بافت جنين زا توصيه مي گردد.

 

اهميت اقتصادي: ازدياد رويشي يكنواخت يك گياه براي برنامه بهنژادي اين گياه نيروي پتانسيل عظيمي ايجاد مي نمايد كه اگر مورد بهره برداري صحيح و علمي قرار گيرد زمينه هاي مختلف كاربردي دارد. از جمله انتقال ژن و دستيابي به گياهان ناقل ژن مطلوب زراعي در چغندرقند.

 

 

 

جنين هاي رويشي چغندرقند

 

عنوان يافته هاي تحقيقاتي: تلاقي بين گونه أي چغندرقند Beta vulgaris با گونه هاي وحشي گروه Procumbentes و كنترل ماهيت هيبريد توسط ماركرهاي مولكولي RAPD

 

مقدمه : گونه هاي وحشي چغندرقند از جمله گونه هاي گروه Procumbentes به علت دارا بودن ژنهاي مقاومت به آفات و بيماريها مورد توجه به نژادگردان قرار گرفته است. در اين تحقيق تلاقي بين چغندرقند L. Beta vulgaris توده تتراپلوئيد 37RT (والد مادري) و سه گونه وحشي (والد گرده افشان) به شرح زير انجام گرفت.

 

37RT(4n) × B. webbiana(2n) , 37RT(4n) × B. procumbens(2n) , 37RT(4n) × B. patellaris (4n)

 

براي اجراي تلاقي، بساكها از گلهاي والد مادري حذف شد و بعد از 2 الي 4 روز با گرده جمع آوري شده تلقيح به طور دستي انجام شد. مطالعه مراحل نمو جنين با واكنش تخمك هاي باور شده به محلول 1% تترازوليوم كلرايد كنترل شد. جنين هاي كامل در محيط كشت N6 حاوي هورمونهاي NAA , BA, GA3 كشت گرديد.كنترل ماهيت هيبريدها با استخراجDNA برگ گياهان بدست آمده در شرايط درون شيشه و استفاده از روش PCR با پرايمرهاي تصادفي OPX2, OPX15 به اثبات رسيده است.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: نتايج حاصل از بررسيها نشان داد كه ايجاد هيبريدهاي بين گونه أي از طريق نجات جنين در شرايط كشت درون شيشه امكان پذير است. جنين هاي مورد مطالعه در روز بيستم پس از تلقيح كاملا رشد يافته بودند و اين زمان جهت كشت تعيين گرديد. در مراحل اوليه ريشه زايي توسط اين جنين ها در چند مورد مشاهده شد اما اين ريشه ها نكروزه گرديدند. ماهيت هيبريد گياهان بدست آمده در ظروف كشت با استفاده از تكنيك PCR و پرايمرهاي OPX2 , OPX15 كنترل گرديد. وجود باندهاي مشترك گياهان والد در مكان مشخص در هيبريد ها به اثبات رسيد. ايجاد تنوع ژنتيكي از طريق اجراي تلاقي بين گونه أي و كنترل هيبريدها در سطح مولكولي در برنامه بهنژادي چغندرقند قابل توصيه مي باشد.

 

اهميت اقتصادي: استفاده از گياهان دورگ كه داراي ژنهاي مقاومت به بيماريها و آفات مي باشند در برنامه بهنژادي چغندرقند اهيمت به سزايي در افزايش سطح زير كشت، عملكرد محصول و كاهش مصرف سموم دفع آفات خواهد داشت.منبع:
http://ake.blogfa.com

منبع:
http://akee.mihanblog.com


[ سه شنبه 17 فروردین 1389 ] [ 04:14 ق.ظ ] [ fg fg ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دوستان عزیز برای دریافت مقالات وبلاگ به صورت رایگان در ایمیلتان میتوانید در خبر نامه وبلاگ (پایین)عضو شوید دوستان عزیز در ستون بالا نام کاربری خودتون و در ستون پایین ایمیل خودتون را یادداشت کنید..

Powered by WebGozar

مجموعه وبلاگهای وابسته به ما
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی در ایران
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی در میهن بلاگ
گیاهان دارویی
جدیدترین مقالات آبیاری
اکولوژی
ترویج و آموزش کشاورزی
خاکشناسی
گالری عکس گلهای آپارتمانی,گلکاری,باغبانی
آفات و حشره شناسی
بیماریهای گیاهی
اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
امور دامی شیلات و زنبور داری
تکنولوژی در کشاورزی
باغبانی و درختکاری
سبزیکاری
علف های هرز
فضای سبز,درختان زینتی گلهای زینتی
کود دامی کود شیمیایی کود سبز کود حیوانی
گلخانه
باغبانی گلکاری ، کاشت ، گلهای زینتی
گیاهشناسی
علف کش قارچ کش حشره کش سم
ماشین های کشاورزی
هورمون های گیاهی
مقاله کشاورزی1200
مقاله کشاورزی MohaIran
مقاله کشاورزی4400
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری1
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 01
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 2
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 3
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 4
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 5
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 6
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 7
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 8
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 9
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 10
دانلود و معرفی جدیدترین نرم افزار ها
رنگارنگ
-free download soft & game & theme,sms,clip,music,driver,crack full,keygen,serial number
بزرگترین وبلاگ سرگرمی ایران
نرم افزار
مقاله کشاورزی
مرکز دانلود
جدیدترین قالب وبلاگ ( بلاگفا میهن بلاگ بلاگ اسکای و زیبا بلاگ پرشین بلاگ)
لینکدونی ایران گراند
با کلیک روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
link rel=