تبلیغات
مدل عکس فیلم مقاله جدید

مدل عکس فیلم مقاله جدید
مدل عکس فیلم مقاله جدید
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
ابر برچسب ها
کد آهنگ پیشواز سوزله از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز رعنا از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز لیلا از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز گل گل از گروه رستاک دانلود آهنگ مشق سکوت از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ سل وحشی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ آسمونی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ رعنا از گروه رستاک مقاله کشاورزی دانلود آهنگ لیلا از گروه رستاک دانلود آهنگ بی تابی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ سوزله از گروه رستاک دانلود آهنگ گل گل از گروه رستاک دانلود آهنگ بلال از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز بلال از گروه رستاک دانلود آهنگ در بینهایت شب از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ بارون از گروه رستاک کد آهنگ پیشوبا صدای تیتراژپایانی ساختمان پزشکان با صدای سیروان خ دانلود آهنگ دهاتی بیکلام از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشوبا صدای تیتراژابتدایی ساختمان پزشکان با صدای سیروان دانلود آهنگ قفس از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ مروچان از گروه رستاک دانلود آهنگ مسافر از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ حدیث مهربونی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ نوائی 1 از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ روح سبز از شادمهر عقیلی کد آهنگ پیشواز مروچان از گروه رستاک کد آهنگ پیشواز بارون از گروه رستاک دانلود آهنگ دهاتی از شادمهر عقیلی دانلود آهنگ گل یاس از شادمهر عقیلی

عنوان يافته تحقيقاتي: بررسي ميزان مقاومت به تنش شوري در لاينهاي سلولي و بافت جوانه زاي چغندرقند در شرايط درون شيشه

 

مقدمه : از سال 1367 در ايران آزمايشهاي متعددي در ارتباط با ارزيابي مقاومت به شوري در گياه چغندرقند در شرايط آزمايشگاهي در مرحله جوانه زني و رشد گياه كامل در محيط گلخانه و مزرعه صورت گرفته است. ميزان مقاومت به شوري در سطح رشد سلولي در شرايط درون شيشه با شرايط تنش در گياه كامل تطبيق دارد. باتوجه به نتايج مفيد تحقيقات به اجرا درآمده (1371 و 1375) ارزيابي اين مقاومت در لاينهاي سلولي و بافت كوتيلدوني جوانه زاي چغندرقند در شرايط درون شيشه بررسي شد. منابع گياهي حاصل از آزمايشها در مراحل بعدي از نظر تفاوتهاي موجود در سطح ماركرهاي مولكولي كنترل مي گردند.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: در آزمايشهاي به اجرا در آمده بافت هاپلوئيد باززا حاصل از كشت تخمك بارور نشده و بافت كوتيلدوني جوانه بذري در سطوح 100، 150 و 250 ميلي مول نمك كلرورسديم كشت گرديدند و جوانه هاي باززايي شده در كليه موارد در شرايط رشد ازديادي قرار داده شدند. اين جوانه ها به عنوان منابع گياهي مقاومت به شوري نگهداري خواهد شد. در حال حاضر از لاينهاي 261, H261.06 لاين نر عقيم و گرده افشان، 9597 و7233 جوانه هاي سلكسيون شده در سطوح بالاي نمك موجود مي باشد. به كارگيري محيط تنش شوري در آزمايشهاي به نژادي گياهان جهت ارزيابي هاي گوناگون در سطح بافت و يا مولكولي توصيه مي گردد.

 

اهميت اقتصادي: استفاده از شرايط كشت درون شيشه درآزمايشگاه با كنترل عوامل محيطيشرايط آزمايشي يكنواخت و قابل اطميناني را فراهم مي سازد كه در جوار آزمايشهاي مزرعه مي تواند موجب فراهم شدن تسهيلات و تسريع در پيشبرد اهداف به نژادي گردد.

 

 

 

 

 

شناسايي تحمل به شوري در لاين سلولي هاپلوئيد باززا

 

 

عنوان يافته تحقيقاتي: جداسازي و كشت پروتوپلاست چغندرقند و توليد بافت باززا در شرايط درون شيشه

 

مقدمه : بهره برداري از توان باززايي گياه كامل توسط يك سلول گياهي مي تواند موجب وسعت عمل در انتخاب و انتقال مزرعه آزمايشي به روي ميز كار آزمايشگاه گردد. به نژادگر مي تواند با استفاده از يك گرم بافت گياهي تعداد 105×23 پروتوپلاست گياهي را در يك ميلي ليتر محلول شناور سازد و مطالعات گوناگوني را به اجرا بگذارد. بررسي جداسازي و كشت پروتوپلاست لاينهاي چغندرقند شامل انتخاب محلول آنزيمي، بافت مناسب كه بتواند منشا پروتوپلاست باشد و نيز روش خالص سازي و كشت پروتوپلاست بوده است. بافت مزوفيل برگ داراي كلروپلاست و نيز بافت سوسپانسيون سلولي فاقد كلروپلاست و داراي قدرت باززايي زياد در اين بررسيها به كار گرفته شد.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: مناسبترين تركيب، غلظت و مدت تيمار آنزيمي جهت جداسازي پروتوپلاست به شرح زير تعيين گرديد.

 

بافت مزوفيل برگ : سلولاز RS (g/l 5) + دري سلاز (g/l 1) + پكتيناز (g/l 5)

 

بافت سوسپانسيون سلولي : سلولاز RS (g/l10) + دري سلاز (g/l2) + پكتيناز (g/l10)

 

خالص سازي در شرايط ايده آل : دستيابي تراكم105× 23 پروتوپلاست در ميلي ليتر منجر گرديد.

 

كشت پروتوپلاست و تشكيل ميكروكالها در محيط غذايي K8P و سپس N6 و محيط جنين زايي باعث ايجاد كالوس جنين زا گرديد. استفاده از بافت سوسپانسيون سلولي با منشا كالوس جنين زا و تازه موجب افزايش باززايي پروتوپلاست هاي ايجاد شده گرديد. بنابراين به نظر مي رسد كه به هنگام بهره گيري عملي از اين تكنيك بافت فوق بر بافت مزوفيل ارجحيت دارد.

 

اهميت اقتصادي: با تكميل تحقيقات مربوط به كشت پروتوپلاست، از تكنيك فوق مي توان در موارد زير بهره مند گرديد :

 

1-مهندسي ژنتيك چغندرقند ، 2 - انتقال ژن از طريق امتزاج پروتوپلاست ، 3- مطالعات پايه علوم سلولي

 

دستيابي به اين فن آوري در زمينه آموزش متخصصين و پيشبرد تحقيقات در داخل كشور از اهميت بسيار برخوردار است.

 

 

 

 

 

عنوان يافته تحقيقاتي: غربال نمودن لاينهاي چغندرقند از نظر مقاومت به تنش شوري در مرحله جوانه زني بذر در شرايط درون شيشه

 

مقدمه : ارزيابي ميزان مقاومت ارقام و يا لاينهاي چغندرقند در شرايط آزمايشگاهي با استفاده از محيط كشت غذايي حاوي نمك كلرورسديم در مرحله جوانه زني بذور كه مرحله حساس زراعت در ارتباط با مقاومت به شوري مي باشد براي تعدادي از لاينهاي مقاوم و حساس به اجرا در آمده است. مطالعات فيزيولوژيك و مرفولوژيك براي اين ارزيابي به كار گرفته شد. وضعيت ظاهري گياهچه ها و بروز علائم تنش در اندامهاي گياهچه مورد توجه قرار گرفت. سطوح آزمايشي نمك براي ايجاد شرايط جوانه زني در محيط كشت با ارزش هدايت الكتريكي (EC) 16 و 24 تنظيم گرديد.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: در محيط غذايي با هدايت الكتريكي 16 و 24 تعداد 20 لاين از منابع منوژرم و مولتي ژرم مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از يك هفته يادداشت برداري جوانه زدن شروع شد بعد از چهار هفته (28 روز)بذرهاي جوانه زده يادداشت برداري و ثبت گرديد. با استفاده از طرح آماري كاملا تصادفي با دو تكرار نسبت به محاسبات آماري اقدام و درصد جوانه زده ها در هر هدايت الكتريكي جداگانه برآوردشد. مشخص گرديد در (EC) 24 ميلي موس بر سانتيمتر لاين هاي شماره 3 و 4 از اوريژين 7233 و لاين هاي 38 و 138 از اوريژين 8001 در مقايسه يا ساير اوريژن ها در اين محيط درصد جوانه بيشتري داشتند اين منابع جمع آوري و در جهت تكثير و نگهداري آن اقدام شد.

 

اهميت اقتصادي: با به كارگيري روش هاي آزمايشگاهي و بخصوص محيط كنترل شده كه حاوي غلظت هاي متفاوت نمك است در مقايسه با روش هاي مزرعه و گلخانه حداقل 50% در هزينه صرفه جويي مي شود. اين لاين هاي انتخاب شده از نظر ارزش تحقيقاتي هر كدام بيش از چند هزار دلار براي موسسه اهميت دارد. اگر موسسه بخواهد چنين منابعي را از خارج وارد نمايد در چهارچوب يك قرارداد علمي و تحقيقاتي و با پيش بيني پرداخت حق قرارداد زياد (حداقل 20000 دلار) انجام گيرد. از اين منابع در ايجاد واريته هاي مقاوم به شوري استفاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

غربال كردن لاين ها

 

 

عنوان يافته هاي تحقيقاتي: ارزيابي جوابگويي به روش ريزازدياد كلوني در توده هاي تتراپلوئيد چغندرقند

 

مقدمه : روش ريزازدياد كلوني به عنوان روش ازدياد غير جنسي گياهان به ويژه گياهان دگرگشن به دليل نياز به ازدياد پايه هاي منتخب براي اجراي تلاقيهاي مورد نظر در به نژادي از اهميت زيادي برخوردار است. باتوجه به اين كه توده هاي تتراپلوئيد به عنوان والد گرده افشان بذر تريپلوئيد چغندرقند در تلاقي هاي گوناگون وارد مي گردد، ارزيابي جوابگويي اين توده ها به روش ريزازدياد كلوني در امر نگهداري كلون هاي نمونه يا سلكسيون شده مورد نياز مي باشد.

 

شرح يافته وتوصيه هاي كاربردي: در آزمايش مقايسه جوابگويي مراحل القا جوانه رويشي و سپس ازدياد جوانه هاي رويشي در چرخه ازدياد از بوته هاي توده هاي Lit13, C3-3, 37RT, 19669 نمونه گيري انجام گرفت. نمونه هاي استريل در محيط غذايي PGOB حاوي هورمونهاي IBA, GA3, BA در مرحله القا جوانه رويشي و در همان محيط حاوي هورمونهاي IBA, BA NAA, مرحله ازدياد قرار گرفتند. در ميان تودها، نمونه هاي توده C3-3 به واسطه بالاترين تعداد جوانه رويشي القا شده. با سه توده ديگر تفاوت معني دار نشان داد، اما ميزان نهايي ازياد جوانه در مرحله دوم با تعداد جوانه القا شده متناسب نبودتوليد جوانه نمونه هاي توده 37RT در هر دو مرحله يكنواختي بيشتري نشان داده ميزان ازدياد جوانه در مرحله دوم به عوامل ديگري چون اندازه، قدرت، شكل و تعداد برگها در جوانه القا شده اوليه ارتباط پيدا مي نمايد.

 

براي پيشبرد امر ريزازديادكلوني در توده هاي گوناگون، تعداد اوليه نمونه بايد مد نظر قرار گرفته شود و در مرحله ازدياد رويشي جوانه ها از نظر عواملي همچون اندازه، قدرت رشد، تعداد برگ، سلامت ظاهري و شكل طبيعي انتخاب گردند.

 

اهميت اقتصادي: با توجه به اين كه افزايش ميزان توليد جوانه رويشي در مرحله ازدياد موجب استفاده بهتر از امكانات شرايط رشد در محيط مصنوعي مي گردد. نگهداري نمونه هاي پر بازده كه جوابگويي بالاتري به شرايط رشد در محيط مصنوعي دارند مقرون به صرفه تر است.

 

 

 

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )منبع:
http://ake.blogfa.com


[ سه شنبه 17 فروردین 1389 ] [ 08:46 ق.ظ ] [ fg fg ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دوستان عزیز برای دریافت مقالات وبلاگ به صورت رایگان در ایمیلتان میتوانید در خبر نامه وبلاگ (پایین)عضو شوید دوستان عزیز در ستون بالا نام کاربری خودتون و در ستون پایین ایمیل خودتون را یادداشت کنید..

Powered by WebGozar

مجموعه وبلاگهای وابسته به ما
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی در ایران
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی در میهن بلاگ
گیاهان دارویی
جدیدترین مقالات آبیاری
اکولوژی
ترویج و آموزش کشاورزی
خاکشناسی
گالری عکس گلهای آپارتمانی,گلکاری,باغبانی
آفات و حشره شناسی
بیماریهای گیاهی
اقتصاد کشاورزی و توسعه پایدار
امور دامی شیلات و زنبور داری
تکنولوژی در کشاورزی
باغبانی و درختکاری
سبزیکاری
علف های هرز
فضای سبز,درختان زینتی گلهای زینتی
کود دامی کود شیمیایی کود سبز کود حیوانی
گلخانه
باغبانی گلکاری ، کاشت ، گلهای زینتی
گیاهشناسی
علف کش قارچ کش حشره کش سم
ماشین های کشاورزی
هورمون های گیاهی
مقاله کشاورزی1200
مقاله کشاورزی MohaIran
مقاله کشاورزی4400
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری1
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 01
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 2
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 3
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 4
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 5
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 6
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 7
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 8
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 9
مقالات کشاورزی شیلات و دامپروری 10
دانلود و معرفی جدیدترین نرم افزار ها
رنگارنگ
-free download soft & game & theme,sms,clip,music,driver,crack full,keygen,serial number
بزرگترین وبلاگ سرگرمی ایران
نرم افزار
مقاله کشاورزی
مرکز دانلود
جدیدترین قالب وبلاگ ( بلاگفا میهن بلاگ بلاگ اسکای و زیبا بلاگ پرشین بلاگ)
لینکدونی ایران گراند
با کلیک روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
link rel=